Wichtige Informationen

Appell an die Regierung Rumäniens gegen Diskriminierung, Vertragsbruch und Verrat der Europäischen Werte
Apel către Guvernul României împotriva Discriminării, Încălcării Convențiilor și a Valorilor Europene
Beitrittserklärung
Satzung

 

ResRO - Aktuell

Corpul de control

 

CORPS CONTRÔLE PREMIER MINISTRE 02.02.2016.pdf Corpul de Control.pdf
Presseerklärung.pdf Antwort der Regierung Nov. 2015.pdf
Rumäniens Fortschritte im Rahmen des Koopertions u. Kontrollverfahrens.pdf  

Am 19.02.2016 teilt die Regierung Rumäniens im krassen Widerspruch zum Bericht des Kontrollausschuss des PM, an den EGMR unter anderem Folgendes mit:
“Die Nationale Behörde für die Restitution von Eigentum (ANRP) schätzt, dass der Rhythmus der Bearbeitung und die bisher gesammelte Erfahrung ihr erlauben zu bewerten, dass die beim Sekretariat der Nationalen Kommission (für die Kompensation von Immobilien) registrierten Dossiers innerhalb der vom neuen Gesetz vorgesehenen Fristen analysiert werden.”

“L’Autorité Nationale pour la Restitution des Propriétés (ANRP) apprécie que le rythme de travail et l’expérience accumulée jusqu’à présent lui permette d’estimer que les dossiers enregistrés au Secrétariat de la Commission Nationale seront analysés dans les délais prévus par la nouvelle loi.”

“Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) apreciaza ca ritmul de lucru si experienta acumulata pana in prezent ii permit sa estimeze ca dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Nationale (pentru Compensarea Imobilelor) vor fi analizate in termenele prevazute de noua lege.”

Siehe dazu nachfolgenden Link:

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2903194&SecMode=1&DocId=2362622&Usage=2

 

http://www.sgg.ro/

http://gov.ro/fisiere/comunicate_fisiere/COMUNICAT_DE_PRESA_V2.doc

Corpul de control al Primului - ministru

2016-02-02 Comunicat de presa Corpul de control al primului-ministru – verificari efectuate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (DOC)

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților privind stadiul soluționării, în perioada 20.05.2013 – 31.12.2015, a dosarelor de despăgubiri sau de măsuri compensatorii, constituite în baza legilor fondului funciar și a Legii nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare.

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

 

1. Situația dosarelor de despăgubiri/măsuri compensatorii constituite în temeiul legilor fondului funciar soluționate după data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 și a celor „aflate în lucru” la data de 10.12.2015

 

A. La data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, respectiv data de 20.05.2013, la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților se aflau în lucru un număr de 11.577 de dosare de despăgubiri/măsuri compensatorii constituite în temeiul legilor fondului funciar.

B. În perioada 20.05.2013 – 10.12.2015, au fost soluționate de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor un număr de 2.916 de dosare, din care un număr de 1.096 de dosare au fost finalizate prin emiterea deciziei de validare a măsurii de acordare a despăgubirilor.

C. La data de 10.12.2015, în cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților se aflau în lucru un număr de 8.439 de dosare de despăgubiri/măsuri compensatorii constituite în baza legilor fondului funciar.

D. Din cele 11.577 dosare de despăgubiri/măsuri compensatorii constituite în baza legilor fondului funciar care erau înregistrate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților la data de 20.05.2013, până la data efectuării controlului, într-un număr de 6.294 de dosare (54,36%) nu s-a efectuat niciun demers pentru soluționarea acestora, în condițiile în care, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, dosarele de fond funciar, înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor trebuie să fie soluționate în termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a actului normativ, respectiv până la data de 20.05.2016.

Având în vedere faptul că la data de 10.12.2015, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților mai avea în lucru un număr de 8.439 dosare de despăgubiri/măsuri compensatorii constituite în baza legilor fondului funciar, rezultă că, până la data de 20.05.2016, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor va trebui să soluționeze aproximativ 1.688 de dosare/lună, în condițiile în care timp de aproximativ 2 ani și jumătate a soluționat doar 2.916 dosare, respectiv 97 de dosare/lună.

E. Din analiza documentelor transmise Corpului de control al primului-ministru de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cu adresa nr. 8522/DFF/08.12.2015, a rezultat faptul că, în perioada 06.01.2015 - 30.10.2015, angajații Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților au efectuat, sporadic, activități într-un număr de 2.125 dosare. De exemplu,  într-un număr de 751 de dosare a fost întocmit și transmis doar un singur înscris (35,34%).

 

2. Situația dosarelor de despăgubiri/măsuri compensatorii întocmite în temeiul Legii nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare

 

A. La data de 31.12.2015, la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților mai erau înregistrate un număr total de 42.441 de dosare nesoluționate având ca obiect acordarea de despăgubiri/măsuri compensatorii în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 10/2001. Dintre acestea, un număr de 12.134 de dosare au fost repartizate angajaților Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, iar restul de 30.307 de dosare (71,41% din totalul dosarelor înregistrate) erau „în așteptare”, nefiind încă repartizate personalului pentru a fi efectuate demersuri în vederea soluționării.

Din cele 12.134 de dosare repartizate angajaților Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, un număr de 6.660 de dosare erau „neanalizate”, reprezentând dosarele în care „nu s-au întreprins încă demersuri în condițiile Legii nr. 165/2013.”

B. Potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013, dosarele de despăgubiri constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, trebuie să fie soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a legii (20.05.2013), respectiv până la data de 20.05.2018, iar cele transmise Secretariatului Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, ulterior datei intrării în vigoare a actului normativ menționat, trebuie soluționate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor.

Având în vederea ritmul foarte lent de soluționare a dosarelor, înregistrat în perioada 2005 – 2015, respectiv de 1.785 de dosare/an, rezultă că cele 42.441 de dosare constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, nesoluționate, înregistrate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților la data de 31.12.2015, vor fi soluționate în aproximativ 24 de ani, respectiv până în anul 2039.

 

3. Despre un caz concret în care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a fost obligată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, să emită titlul de despăgubire, ca urmare a tergiversării soluționării dosarului de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (Secretariatul Comisiei Centrale)

 

A. La data de 30.08.2005, o persoană îndreptățită a solicitat Comisiei locale Voluntari de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, reconstituirea dreptului de proprietate pentru un teren în suprafață de 28,5 ha, situat în comuna Voluntari, județul Ilfov.

Ulterior, Comisia județeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 21,75 ha, de către „Comisia orășenească Voluntari”.

B. La data de 20.12.2006, moștenitorul persoanei îndreptățite a cesionat lui BECALI George, în calitate de cesionar „(…) definitiv și irevocabil, drepturile (…) asupra terenului în suprafață de 28,5 ha, situat pe teritoriul orașului Voluntari (…)”, pentru suma de 1.000.000 EUR.

C. La rândul său, BECALI George a cesionat drepturile la măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau, după caz, prin echivalent bănesc a terenului în suprafață de 21,75 ha, către societatea LEOSER S.A. reprezentată de GEAMBAZI Vasile  pentru suma de 2.175.000 EUR.

La data de 02.09.2009, BECALI George a cedat drepturile „asupra terenului în suprafață de 28,5 ha” către persoana fizică GEAMBAZI Vasile pentru suma de 100.000 EUR.

D. La data de 19.01.2010, GEAMBAZI Vasile a declarat că este de acord să primească despăgubiri bănești conforme cu valoarea vechiului amplasament, așa cum reiese din raportul de expertiză extrajudiciară din data de 24.08.2006, întocmit de Dumitrescu Zizi, respectiv suma de 19.950.000 EUR pentru 28,5 ha.

E. Prin „Procura” autentificată sub nr. 3821 din data de 06.12.2010, GEAMBAZI Vasile l-a împuternicit pe BECALI George să-l reprezinte „cu depline puteri în relația cu Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților”.

F. La data de 09.06.2011, evaluatorul NUȚIU Emil din cadrul societății de evaluatori BUSINESS EVALUATOR S.R.L. a întocmit pentru beneficiara „Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților – Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, raportul de evaluare, înregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor cu nr. 23285/R/22.06.2011, prin care terenul în suprafață totală de 21,75 ha, situat în orașul Voluntari, a fost evaluat la suma totală de 297.630.000 RON (1.368 RON/mp), respectiv 71.339.884 EUR (328 EUR/mp).

Potrivit Ghidului cuprinzând prețurile orientative ale proprietăților imobiliare din județul Ilfov” pentru anul 2011, făcut public de Camera Notarilor Publici București, valoarea orientativă a terenurilor amplasate în zona centrală a orașului Voluntari, județul Ilfov, (prevăzută în anexa 8 din Ghid), era de 108 EUR/mp.

Prin stabilirea unei valori de piață de 328 EUR/mp, în condițiile în care, în anul 2011, valoarea orientativă unitară a terenului era de 108 EUR/mp, evaluatorul desemnat de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, NUȚIU Emil, a supraevaluat terenul în suprafață de 217.500 mp cu suma totală de 47.849.884 EUR față de cea care ar fi rezultat dacă ar fi fost luată în considere valoarea din „Ghidul cuprinzând prețurile orientative ale proprietăților imobiliare din județul Ilfov”.

Față de evaluarea terenului efectuată la data de 24.08.2006, în cuantum de 19.950.000 EUR, evaluatorul NUȚIU Emil a supraevaluat terenul în suprafață de 21,75 ha cu suma de 51.389.884 EUR.

De asemenea, față de o evaluare a terenului efectuată în luna iulie 2009, la solicitarea cesionarului BECALI George, de către un evaluator din cadrul societății VERTIGO VALUATION S.R.L., prin care valoarea terenului a fost estimată la suma de 45.600.000 EUR, evaluatorul NUȚIU Emil a supraevaluat terenul în suprafață de 21,75 ha cu suma de 25.739.884 EUR.

Evaluare terenului, de către evaluatorul NUȚIU Emil, s-a făcut pe baza unor oferte de vânzare a unor terenuri „comparabile”, din care una aparținea lui BECALI George și nu printr-o documentare temeinică, respectiv fără a solicita date cu privire la tranzacții concrete cu terenuri similare celui evaluat, de la bănci, notari publici sau birouri de carte funciară, date care ar fi oferit informații cu privire la prețul real al pieței imobiliare.

G. Raportul de evaluare nr. 23285/R/22.06.2011, întocmit de evaluatorul NUȚIU Emil, nu a mai fost analizat de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor deoarece, în perioada iunie 2011 – mai 2012, nu au mai avut loc ședințe ale acesteia din cauza neîntrunirii „cvorumului necesar desfășurării, în mod legal, a lucrărilor ședinței Comisiei Centrale”.

H. În perioada 15.03.2012 - 15.05.2013, în baza OUG nr. 4/2012, cu modificările și completările ulterioare, au fost suspendate emiterea titlurilor de despăgubire, a titlurilor de conversie, precum şi procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acordau despăgubiri, prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

I. La data de 29.03.2012 a fost înregistrată la Curtea de Apel București – Secția a VIII – a contencios administrativ și fiscal (dosarul nr. 2625/2/2012), cererea reclamantului GEAMBAZI Vasile prin care acesta a chemat în judecată Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor solicitând instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța în cauză, să dispună, în principal, obligarea pârâtei la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire pentru suma de 297.630.000 RON, potrivit raportului de evaluare întocmit în dosarul nr. 22716/FFCC/2010, în 30 de zile de la data expirării termenului de 6 luni, instituit de O.U.G. nr. 4/2012, cu modificările și completările ulterioare.

La nici două luni de la depunerea acțiunii în instanță și după acordarea unui singur termen de judecată, prin sentința civilă nr. 3355/21.05.2012, Curtea de Apel București – Secția a VIII – Contencios Administrativ și Fiscal a obligat pârâta „să emită decizia privind titlul de despăgubire aferent valorii rezultată din raportul de evaluare înregistrat la pârâtă sub nr. 23285/22.06.2011 la data expirării termenului de 6 luni prevăzut de OUG nr. 4/2012”.

Recursul declarat de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a fost respins prin decizia nr. 239/18.01.2013, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.

J. Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a emis, în dosarul nr. 22716/FFCC/26.11.2010, titlul de despăgubire nr. 29/27.06.2013, pentru suma de 297.630.000 RON, în favoarea lui GEAMBAZI Vasile, cesionar de drepturi litigioase.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a emis, în baza titlului de despăgubire nr. 29/27.06.2013, în favoarea lui GEAMBAZI Vasile, două titluri de plată în valoare totală de 119.052.000 RON, unul în data de 20.06.2014, iar celălalt în data de 12.06.2015.

Potrivit dispozițiilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, plata sumelor de bani reprezentând despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești, rămase definitive și irevocabile la data intrării în vigoare a respectivei legi se face în termen de 5 ani, în tranșe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014.

Prin urmare, următoarea plată către GEAMBAZI Vasile, în cuantum de 59.526.000 RON, va trebui să fie efectuată de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în anul 2016.